Algemene Voorwaarden Positive Lifestyle (Diensten)

 1. Begrippen

 1.1       Aanvullende Algemene Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de op de door Positive Lifestyle georganiseerde Workshops, Retreats en lessen.

1.2       Algemene Voorwaarden: deze door Positive Lifestyle gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de Website van Positive Lifestyle; www.positivelifestyle.nl Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op Algemene Voorwaarden (diensten).

1.3       Deelnemer: degene die de lessen, Workshops en Retreats volgt c.q. wenst te volgen bij Positive Lifestyle.

1.4       Deposit: 50% van de Retreat prijs (Workshop prijs indien van toepassing), welke als aanbetaling van de Retreat (Workshop) geldt.

Retreat is een vakantie met overnachting*

1.5       10 Lessen-blok: een blok van tien lessen bij Positive Lifestyle de data hiervan worden bepaald door Positive Lifestyle. De geldigheidsduur van een 10 Lessen-blok is voor 10 opeenvolgende lesdagen, met daarbij ingecalculeerd eventuele vooraf vastgestelde vervaldagen (zoals bijvoorbeeld feestdagen).

1.6       Positive Lifestyle is kantoorhoudend op de Hyacintstraat 28 1541DV te Koog aan de Zaan en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 32156804.

1.7       Losse les: een eenmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Positive Lifestyle, anders dan op basis van een 10 Lessen-blok.

1.8       Prijs: de totale prijs van de Retreat (of Workshop), inclusief de Deposit. Dit begrip is ook van toepassing op de aanschaf van reële en virtuele (downloadbare) artikelen uit de webshop, indien bij lage beschikbaarheid een aanbetaling/reservering in de vorm van een Deposit gevraagd wordt. De prijzen bij Positive Lifestyle zijn altijd inclusief het hierover verschuldigde BTW tarief.

1.9       Privéles: een privé yogales, restorative of TRE; waarvoor de Deelnemer van tevoren een afspraak dient te maken. De afspraak dient schriftelijk te worden gemaakt via de e-mail aan natalie@positivelifestyle.nl.

1.10     Retreat: een door Positive Lifestyle georganiseerde yoga Retreat. Zie boven 1.4.

1.11     Retreat Deelnemer: degene die een door Positive Lifestyle georganiseerde yoga volgt, c.q. wenst te volgen.

1.12     Website: de website van Positive Lifestyle: www.positivelifestyle.nl

1.13     Workshop: een door Positive Lifestyle te geven of gegeven Workshop (yoga/TRE/restorative).

1.14     Combi: een combi is een pakket van drie of meer lessen over een periode van drie maanden en bij voorafbetaling in de categorieën; TRE, Restorative en privé(les) of een combinatie hiervan. Hierop is de op de Website vermelde korting van toepassing.

1.15     Webshop: de webwinkel van Positive Lifestyle voor de aanschaf van yoga-props, Retreats, Workshops, les-blokken en losse lessen.

1.16     Geboden alternatief/alternatieven worden altijd in overleg met de deelnemer tot stand gebracht.

 1. Toepasselijkheid

2.1       De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Les-Blokken, Losse Lessen, Privé Lessen, Workshops en Retreats van en bij Positive Lifestyle. Door deelname aan deze lessen verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2       Positive Lifestyle kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Ook kan men zich via de nieuwsbrief op de hoogte stellen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Prijzen

3.1       Deelnemers kunnen de lessen (yoga/restorative) volgen op basis van 10 Lessen-blok of losse lessen.

3.2       Je bent Deelnemer aan een Workshop, Retreat, les of privéles op het moment dat Positive Lifestyle de verschuldigde gelden hiervoor heeft ontvangen, dan wel je bent deze gelden verschuldigd wanneer er sprake van deelname is geweest of indien hiertoe een toezegging is gedaan mondeling (telefonisch), per mail of WhatsApp/sms.

3.3       Positive Lifestyle biedt de volgende vormen ter betaling van de lessen aan; losse les, les-blok, Workshop (éénmalig), Workshop (drie Workshops) en de Retreat (bij voldoende belangstelling); ter keuze aan de Deelnemer.

3.4       Voor het volgen van privé lessen biedt Positive Lifestyle losse lessen aan. Daarnaast is er een korting voor het volgen van meerdere privé lessen binnen een tijdsbestek van drie maanden en bij voorafbetaling, met een minimum van drie privé lessen.

3.5       De geldende prijzen van de losse lessen, les-blokken, privé lessen, Retreats en Workshops zijn altijd in te zien op de Website.

3.6       De geldende prijzen voor de yoga-props, Lessen, Workshops en Retreats staan op de Website aangegeven en zijn altijd inclusief het hierover verschuldigde BTW tarief.

  

 1. Betaling en prijswijziging

4.1       De losse les en het 10 Lessen-blok dienen voor aanvang van de les of de periode betaald te worden. Betaling kan gedaan worden via overschrijving, contant of door aanschaf in de webshop via de daarop aangeboden betaalmethoden. Bij betaling gaat u impliciet met onze algemene voorwaarden akkoord (zowel via de webshop als direct per bank of contant).

4.2       De Workshop en Retreat dienen voor aanvang van de Workshop of Retreat te worden betaald. Positive Lifestyle hanteert hierbij in sommige acties de ‘Vroegboekkorting’, de Deposit en in dat geval de mogelijkheid om voor aanvang de Deposit in contanten aan te vullen tot de geldende Prijs. De betaalmogelijkheden (voor het overige) zijn; overschrijving, contant of door aanschaf in de webshop via de daarop aangeboden betaalmethoden.

4.3       Positive Lifestyle behoudt zich het recht de prijzen van het aanbod (lessen, props en downloads enz.) te wijzigen. De prijzen vernoemd op webste zijn de geldende prijzen.

4.4       De aanschaf van producten en diensten via de webshop kunnen uitsluitend via de daarop aangeboden betaalmethoden worden voldaan.

 1. Huisregels

5.1       Alle Deelnemers dienen de volgende huisregels van Positive Lifestyle navolgen:

–           Kom fris naar de (yoga) les.

–           Wees niet onder invloed (alcohol/drugs).

–           Wij adviseren niet later dan twee uur voor aanvang van de les te eten en in ieder geval geen les te volgen op een volle maag.

–           Positive Lifestyle stelt yoga matten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De yoga mat dient opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik heeft gemaakt.

5.2       Positive Lifestyle behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 5.1. niet naleven, de toegang tot de lessen te ontzeggen en eventueel reeds betaalde lesgelden niet te restitueren.

 1. Lesrooster

6.1       Het geldende lesrooster en les locatie staan op de Website, en worden tevens vooraf aangekondigd via e-mail WhatsApp of de nieuwsbrief. Positive Lifestyle behoudt zich het recht voor het lesrooster en of de les locatie op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd (mondeling; tijdens de les), op de Website, per e-mail WhatsApp of via de nieuwsbrief.

6.2       Positive Lifestyle behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen als ook de les locatie, als gevolg van overmacht. In dat geval biedt Positive Lifestyle een verrekening door middel van een vervangende les op een ander tijdstip en of locatie.

   

 1. Beëindiging en opschorting

7.1       Een Deelnemer kan een geldend 10 Lessen-blok of combi, als ook een losse les opzeggen. In de regel geldt dan dat er geen restitutie plaats vindt. Wel mag er op het als persoonlijk geldende ‘deelnamebewijs’ een ander daarvoor in de plaats aan de lessen deelnemen.

7.2       Bij een langdurige ziekte c.q. ernstige blessure kan de Deelnemer de reeds betaalde lesgelden of het restant ervan (geldt voor losse les, 10 Lessen-blok en combi) opschorten voor maximaal 6 maanden. Een verzoek om opschorting dient schriftelijk worden ingediend en vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: natalie@positivelifestyle.nl

 1. Aansprakelijkheid

8.1       Positive Lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ander fysieke of niet fysieke schade of letsel, verlies of schade, verband houdend met het volgen van les(sen) of instructies bij Positive Lifestyle.

8.2       Positive Lifestyle werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd een kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les workshop, retreat, bij Positive Lifestyle, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Positive Lifestyle biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met de lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent of indien je zwanger bent.
 • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd voordat je aan de les begint aan de betreffende docent weten (bij voorkeur per e-mail: natalie@positivelifestyle.nl).
 • Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Tijdens de menstruatie en zwangerschap omgekeerde oefeningen uitoefenen gebeurt op eigen verantwoording en risico.

 

 1. Persoonsgegevens

 9.1       Positive Lifestyle verzamelt persoonsgegevens van haar Deelnemers, voor het bijhouden van  het Deelnemersbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor andere administratieve doeleinden. Positive Lifestyle gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2       Positive Lifestyle gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van Positive Lifestyle en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld het lesrooster. Deze bekendmakingen vinden plaats per e-mail WhatsApp of via de nieuwsbrief. Indien een Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van de communicatie van Positive Lifestyle, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: natalie@positivelifestyle.nl of via “unsubscribe from this list” in de nieuwsbrief. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval niet van alle diensten en producten van Positive Lifestyle gebruik kan worden gemaakt.

9.3       Positive Lifestyle geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 10.1     Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2     Eventuele geschillen verband houdend met de Algemene Voorwaarden, 10 Lessen-blok, combi, dan wel het volgen van (privé) les(sen) bij Positive Lifestyle zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator. Geschillen verband houdend met overige producten uit de Webshop, zullen beslecht worden door een erkende geschillencommissie.

 1. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden

 11.1     De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een les, Workshop of Retreat verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

 1. Deelname Workshop c.q. Retreat en Inschrijfgeld

 12.1     Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop c.q. Retreat nadat deze zich vooraf bij Positive Lifestyle heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan natalie@positivelifestyle.nl WhatsApp of via de Webshop. Een plaats in de Workshop c.q. Retreat is gegarandeerd nadat Positive Lifestyle betaling van het inschrijfgeld of indien hierop van toepassing een Deposit heeft ontvangen.

12.2     Voor sommige Workshops en Retreats geldt een zogeheten ‘Early bird’ (vroegboekkorting) tarief. Dit tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

 1. Betaling

13.1     Voor deelname aan een Workshop c.q. Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overschrijving, in contanten of via de Webshop.

13.2     Bij deelname aan een Retreat dient de Deposit uiterlijk 60 dagen voor de geplande  Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Betaling kan worden gedaan via overschrijving, in contanten of via de Webshop.

 1. Annulering deelname Workshop / annulering Workshop

 14.1     Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan een Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan: natalie@positivelifestyle.nl

14.2     Tot 7 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, en krijgt hiervoor in de plaats een alternatief in overleg aangeboden.

14.3     Indien een Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor de geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald, maar er kan dan wel een beroep worden gedaan op coulance in de vorm van een alternatief in de vorm van een dienst welke PositiveLifestyle zal aanbieden vanuit haar bedrijf.

14.4     Positive Lifestyle behoudt zich het recht voor de Workshop te annuleren wegens onvoldoende Deelnemers of vanwege overmacht (zoals bijvoorbeeld; calamiteit of ongeval). In dat geval wordt de door de Deelnemer(s) reeds betaalde (gedeeltelijke) Prijs aangewend als aanbetaling voor een workshop op een andere datum door Positive Lifestyle te bepalen of kan worden omgezet in een alternatief.

 1. Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

 15.1     Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan: natalie@positivelifestyle.nl

15.2     Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

15.3     Binnen 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

15.4     Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

15.5     Indien de Retreat Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

15.6     Positive Lifestyle behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende Deelnemers of vanwege overmacht (zoals bijvoorbeeld; calamiteit of ongeval). In dat geval wordt de door de Deelnemer(s) reeds betaalde (gedeeltelijke) Prijs terugbetaald.

 1. Workshop rooster

16.1     Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Positive Lifestyle behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website, per e-mail of via de nieuwsbrief.

16.2     Positive Lifestyle behoudt zich het recht voor een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld aangewend worden voor een nieuwe workshop of een alternatief in overleg.

 1. Annulering/verzetting Privé les

 17.1     Annulering voor een privéles dient op zijn laatst zeven dagen voordien worden gemeld, dit kan per email naar: natalie@positivelifestyle.nl of per sms/WhatsApp naar: 0634827976. In dat geval wordt restitutie verleend op de betaalde privéles, behoudens eventuele reserveringen voor een ruimte op de geplande dag.

17.2     Verzetting van een privéles kan per sms/WhatsApp tot 24 uur voor aanvang van de les; naar nummer: 0634827976.

download